miercuri, 26 septembrie 2012

CONTRACT SPONSORIZARE
CONTRACT DE SPONSORIZARE
nr ..../......-....-2012

PARTILE CONTRACTANTE
S.C. ..................................................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ..........................., str. ...................................... nr. ......................, bloc ................, scara ..................., etaj ........, apartament ......., judet/sector ............................, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ..........................................., sub nr. ........................ din ......................................, cod fiscal nr. ........................ din ..............................., avand contul nr. ....................................................., deschis la ............................................................, reprezentata de ........................., cu functia de ................................., in calitate de sponsor, pe de o parte

si

Asociatiei Literara RA-LIBRIS, cu sediul in Buzau, bld. Unirii, bl. H1, ap.6, CIF 22549949, Cont IBAN RO55 BTRL 0100 1205 G983 19XX,  Banca Transilvania, sucursala Buzau, reprezentata de  D-nul Radulescu Marian, presedinte, in calitate de sponsorizat, in temeiul legii 32/1996 si in conformitate cu art. 31 alin. 4 din legea 571/2001 au convenit prezentul contract cu urmatoarele clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Sponsorul se angajeaz sa sustina financiar activitatile Asociatiei Literare RA-LIBRIS.
1.2. Valoarea sumei acordate de sponsor este de ..................... (............................ ) lei
1.3. Alte forme de sponsorizare .................................................................................................
.......................................................................................................................................................
    
II.MODUL DE PLATA
Plata sponsorizarii se face în contul bancar mai sus menționat în urmatoarele moduri:
2.1. Într-o singură transa până în data de ………….
2.2. În mai multe tranșe astfel:………………………………………………………………………………….
2.3. În tranșe lunare, pe intregul an fiscal, la data de …… ale lunii.

III. OBLIGATIILE PARTILOR
2.1 Beneficiarul, se obliga ca in contul acestei sponsorizari ca la toate actiunile Asociatiei sa mentioneze calitatea de  Sponsor  conform materialului pus la dispozitie de sponsor in format CD sau attachament pe adresa de email ra.libris@yahoo.com .
2.2. Beneficiarul se angajeazain contul acestei sponsorizari conf. Art 1.1 ca mijloacele publicitare ale sponsorului sa fie expuse la locurile convenite, sa nu le mascheze sau sa impiedice vizionarea lor de catre public la manifestarile/actiunile care fac obiectul sponsorizarii si sa ia toate masurile necesare de evitare a unor eventuale degradari, de deteriorare, dezafectare etc.
2.3. Sponsorul se obliga sa nu urmareasca, direct sau indirect, directionarea activitatii beneficiarului.
2.4. Sponsorul/beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.
2.5. Beneficiarul va inscrie prezenta sponsorizare si in competitia financiara dotata cu medalii inscrise in circuitul numismatic de aur, argintsi bronz, OLIMPIADA FINANTATORILOR. 

IV. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Sponsorizarea este unica si va fi pusa la dispozitia beneficiarului pana la data de ....................

V. INCETAREA CONTRACTULUI
4.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral sau a instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
-         nu isi executa obligatiile esentia enumerata la pct. 3.1, din prezentul contract;
-         este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
-         cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
-         isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
-     in termen de 15 zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
-        partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin 15 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
-        rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
4.2. Prevederile prezentului contract nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

VI. FORTA MAJORA
5.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
5.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile,   producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
5.3. Daca in termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VII. NOTIFICARI
6.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa, in scris, la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
6.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
6.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
6.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII
7.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
7.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

IX. CLAUZE FINALE
8.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
8.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui
8.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

8.3. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare din care unul la sponsor, unul la beneficiar,  astazi ....................., data semnarii lui.


SPONSOR,                                                                                        BENEFICIAR,
                                                                                                         
                                              

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu